𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚̀𝐮 𝐀́𝐨 𝐋𝐞̂̃ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐮̀𝐚 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 🎄🎄 𝐕𝐚̣̂𝐲! 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐞̣𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 Đ𝐨́𝐧 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́! 𝐓𝐚̣𝐢 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐬 – 𝐂𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐒𝐞𝐧 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 đ𝐨̛̣𝐢 𝐁𝐚̣𝐧! ———- 🥰 Và đừng quên, hãy liên hệ 𝐇ả𝐢 𝐕â𝐧 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 để giúp Quý khách tạo nên những góc Checkin độc đáo và ấn tượng nhất với Dịch vụ “𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝒊́ 𝐛𝒐̂́𝐢 𝐜𝒂̉𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐢𝒆̂́𝐭 𝐤𝒆̂́ 𝐤𝐡𝒐̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝑮𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒍𝒖𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒏𝒉”. 🥰 𝐂𝐡𝒖́𝐜 𝐦𝒐̣𝐢 𝐧𝐠𝒖̛𝒐̛̀𝐢, 𝐦𝒐̣𝐢 𝐧𝐡𝒂̀ “𝐌𝒖̀𝐚 𝑮𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝒂̂́𝒎 𝒂́𝒑 đ𝒂̂̀𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄” —————- 𝐇Ả𝐈 𝐕Â𝐍 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐒 Address: 05 – 07 Hoàng Hoa Thám, TP. Huế Hotline: 0844890607

Các sự kiện liên quan:

Scroll to Top